Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszystko układa sie dobrze, gdy dzieje sie tak, jak chce Bóg

św. Wincenty Pallotti

Informacje

Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola oznacza akceptację przez rodziców proponowanego systemu wychowania i koncepcji pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wolne miejsca. Za dzieci w wieku 3 lat uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły trzy lata.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opieką, wychowaniem i nauczaniem w naszym Przedszkolu są objęte dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

z autyzmem,

z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną,

z niedosłuchem

z wadami wzroku

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni.

 

Rekrutacja na rok 2024/2025 będzie prowadzona bez wykorzystania sytemu elektronicznego.

W terminie od 5 marca 9 (od godz 15.00)  do 21 marca 2024, w godz. 8.00 - 9.30, 15.00 - 17.00

można pobrać w przedszkolu i złożyć u dyrektora podpisany wniosek o przyjęcie

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub w siedzibie przedszkola.

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami tylko dla dzieci urodzonych w roku 2021 (w tym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - 25.04.2024 r. od godz. 13.00