Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszystko układa sie dobrze, gdy dzieje sie tak, jak chce Bóg

św. Wincenty Pallotti

Informacje

Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola oznacza akceptację przez rodziców proponowanego systemu wychowania i koncepcji pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wolne miejsca. Za dzieci w wieku 3 lat uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły trzy lata.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opieką, wychowaniem i nauczaniem w naszym Przedszkolu są objęte dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

z autyzmem,

z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną,

z niedosłuchem

z wadami wzroku

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni.