Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszystko układa sie dobrze, gdy dzieje sie tak, jak chce Bóg

św. Wincenty Pallotti

Informacje ogólne

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Za dzieci w wieku 3 lat uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły trzy lata.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opieką, wychowaniem i nauczaniem w naszym Przedszkolu są objęte dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnością ruchową,

z autyzmem,

z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną,

z niedosłuchem

z wadami wzroku

z innymi problemami.

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni (przyjęcia na zajęcia w ciągu całego roku).

Więcej informacji o przedszkolu można uzyskać podczas spotkań indywidualnych od 20 lutego. Zapraszamy również na spotkania otwarte dla rodziców (więcej - zakładka aktualności).

 

Rekrutacja na rok 2019/2020 będzie prowadzona bez wykorzystaniem sytemu elektronicznego.

W terminie 20.02 - 8.03, w godz. 8.00 - 9.30, 15.00 - 17.00

można pobrać w przedszkolu i złożyć u dyrektora podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w przedszkolu zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola (pobierz), do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli zapisu należy składać osobiście w przedszkolu

24 kwietnia br. w przedszkolu zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie odwoławcze trwa od 24 kwietnia br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

KOCHANI RODZICE

DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

- BEZ DZIECI -

 12 CZERWCA 2019 R. (ŚRODA)

GODZ. 17.00

 

DZIECI NOWOPRZYJĘTE WRAZ Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W SPOTKANIACH ADAPTACYJNYCH NA PLACU ZABAW:

11-14.06 ORAZ 24-28.06 W GODZ. 15.30-17.00

26.06 (środa) W GODZ. 10.00 - 12.00;

ORAZ W CZASIE DYŻURU WAKACYJNEGO 1-12.07